నక్షత్రానికి గణపతి స్వరూప ఆరాధన!

1. అశ్విని — ద్వి ముఖ గణపతి ‌
2. భరణి — సిద్ద గణపతి.
3. కృత్తిక – ఉఛ్ఛిష్ఠ గణపతి .
4. రోహిణి – విఘ్న గణపతి ‌
5. మృగశిర – క్షిప్ర గణపతి.
6. ఆరుద్ర – హేరంబ గణపతి .
7. పునర్వసు – లక్ష్మి గణపతి.
8. పుష్యమి – మహ గణపతి.
9. ఆశ్లేష – విజయ గణపతి.
10. మఖ – నృత్య గణపతి.
11. పుబ్బ – ఊర్ధ్వ గణపతి.
12 ఉత్తర – ఏకాక్షర గణపతి.
13. హస్త – వరద గణపతి .
14. చిత్త – త్య్రక్షర గణపతి.
15. స్వాతి – క్షిప్రసాద గణపతి.
16. విశాఖ – హరిద్ర గణపతి.
17.అనూరాధ – ఏకదంత గణపతి.
18. జ్యేష్ఠ – సృష్టి గణపతి .
19 మూల ఉద్దాన గణపతి.
20.పూర్వషాఢ- ఋణ విమోచన గణపతి.
21. ఉత్తరాషాఢ – ధుండి గణపతి.
22. శ్రవణం – ద్వి ముఖ గణపతి.
23. ధనిష్ట – త్రిముఖ గణపతి.
24. శతభిషం – సింహ గణపతి.
25. పూర్వాభాద్ర – యోగ గణపతి.
26. ఉత్తరాభాద్ర – దుర్గా గణపతి.
27. రేవతి – సంకట హర గణపతి.

ఓం గం గణపతయే నమః