జనగణమన.. జనం మనిషిరా!

చిత్రం : వకీల్ సాబ్
సంగీతం : ఎస్.ఎస్.థమన్
సాహిత్యం : రామజోగయ్య శాస్త్రి

జన జన జన.. జనగణమున
కలగలిసిన జనం మనిషిరా..
మన మన మన.. మన తరపున
నిలబడగల నిజం మనిషిరా..

నిశి ముసిరిన కలలను
తన వెలుగుతో గెలిపించు
ఘనుడురా..
పడి నలిగిన బతుకులకొక
బలమగు భుజమివ్వగలడురా..
వదలనే వదలడు..
ఎదురుగా తప్పు జరిగితే..
ఇతనిలా ఓ గళం
మన వెన్ను దన్నై పోరాడితే..

సత్యమేవ జయతే..
సత్యమేవ జయతే..

జన జన జన.. జనగణమున
కలగలిసిన జనం మనిషిరా..
మన మన మన.. మన తరపున
నిలబడగల నిజం మనిషిరా..

నిశి ముసిరిన కలలను
తన వెలుగుతో గెలిపించు
ఘనుడురా..
పడి నలిగిన బతుకులకొక
బలమగు భుజమివ్వగలడురా..

గుండెతో స్పందిస్తాడూ
అండగా చెయ్యందిస్తాడు
ఇల చెంప జారెడి ఆఖరి
అశ్రువునాపెడి వరకూ అనునిత్యం
బలహీనులందరి ఉమ్మడి గొంతుగ
పోరాటమె తన కర్తవ్యం

వకాల్త పుచ్చుకుని
వాదించే ఈ వకీలు
పేదోళ్ళ పక్కనుండి
కట్టిస్తాడు బాకీలు

బెత్తంలా చుర్రుమని
కక్కిస్తాడు నిజాలు
మొత్తంగా న్యాయానికి
పెట్టిస్తాడు దండాలు

ఇట్టాంటి ఒక్కడుంటే
అంతే చాలంతే
గొంతెత్తి ప్రశ్నించాడో
అంతా నిశ్చింతే

ఎట్టాంటి అన్యాయాలు
తలెత్తవంతే
మోరెత్తే మోసగాళ్ళ
పత్తా గల్లంతే

సత్యమేవ జయతే
సత్యమేవ జయతే
సత్యమేవ జయతే
సత్యమేవ జయతే